SZKOLNY SYSTEM DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH

DLA

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

W KOTUNIU

 

 

 

 

 

 

Kotuń 2010

 

 

 

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA

W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W SZKOLE

 

W celu określenia w szkole warunków zapewniających uczniom                         bezpieczeństwo , ochronę przed przemocą, uzależnieniami , demoralizacją                     oraz innymi przejawami patologii społecznej ustala się co następuje :

 

 

1.     Rodzice ucznia są bezzwłocznie zawiadamiani o każdym przypadku

naruszenia przez niego obowiązujących w szkole norm i zasad                      określonych w Szkolnym Programie Wychowawczym oraz w Regulaminie Szkoły .

 

2 .  W przypadku zagrożenia zdrowia ucznia np. w związku z używaniem

przez niego narkotyków, dopalaczy  lub piciem alkoholu , szkoła zapewnia

niezbędną opiekę medyczną np. /wzywane jest pogotowie /.

 

3 .  Policja wzywana jest w przypadku :

a.      znalezienia na terenie szkoły nielegalnych substancji psychoaktywnych

b.     gdy istnieje podejrzenie , że uczeń może posiadać nielegalne substancje psychoaktywne

c.     gdy zachowania ucznia zagrażają bezpieczeństwu innych osób

d.     kradzieży lub innych wykroczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA DEMORALIZACJI

 

Demoralizacja – naruszanie zasad współżycia społecznego , popełnienie czynu zabronionego , systematyczne uchylanie się od realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki , udział w działalności grup przestępczych.

 

W przypadku uzyskania informacji , że uczeń , używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzania się w stan odurzenia , uprawia nierząd , bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji , nauczyciel powinien podjąć następujące kroki :

 

1.     Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.

2.     Wychowawca informuje o fakcie pedagoga i dyrektora szkoły.

3.     Wychowawca wzywa do szkoły rodziców /opiekunów/ ucznia i przekazuje im uzyskaną informację oraz przeprowadza z nimi rozmowę dotyczącą podjęcia środków zaradczych / szczególny  nadzór nad dzieckiem , częste kontakty z wychowawcą , skierowanie do psychologa /.

4.     Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny lub Policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

5.     Jeżeli szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych / rozmowa z rodzicami , ostrzeżenie ucznia , spotkania             z pedagogiem , psychologiem itp./ , a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów , dyrektor szkoły pisemnie powiadamia Sąd Rodzinny lub Policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU                                         GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA , ŻE UCZEŃ PRZEBYWA                NA TERENIE SZKOŁY POD WPŁYWEM ALKOHOLU, NARKOTYKÓW, DOPALACZY LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH

 

W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia , że uczeń jest na terenie szkoły pod wpływem alkoholu, narkotyków, dopalaczy  lub innych substancji psychoaktywnych pracownicy szkoły podejmują następujące działania :

 

1. W razie konieczności zapewniają uczniowi opiekę medyczną.

2.     Odizolowują ucznia od reszty klasy, i zapewniają opiekę osoby dorosłej.

3.     Bezzwłocznie zawiadamiają rodziców.

4.     Przekazują ucznia rodzicom- rodzic poświadcza pisemnie przekazanie dziecka.

5.     Ustalają jak najbliższy termin spotkania z uczniem i jego rodzicami /osoba odpowiedzialna wychowawca/.

6.     Gdy rodzice odmawiają przyjścia do szkoły dyrektor może powiadomić Policję.

7.     Zdarzenie dokumentuje wychowawca lub inny nauczyciel spisując możliwie dokładną notatkę.

8.     Dyrektor szkoły, pedagog szkolny i wychowawca prowadzą rozmowę                             z rodzicami , w czasie której ustalają dalsze działania wobec dziecka , zasady współpracy między rodzicami i szkołą oraz możliwość uzyskania pomocy specjalistycznej.

9.     Uczeń w obecności rodziców podpisuje kontrakt, w którym zobowiązuje się do zaprzestania używania substancji zmieniających świadomość oraz do przestrzegania określonych w kontrakcie reguł zachowania.

10. Nadzór nad wypełnieniem kontraktu sprawują rodzice, wychowawca                     i pedagog szkolny.

11. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków, dopalaczy lub innych środków zmieniających świadomość dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym Policji lub Sądu Rodzinnego .

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE UCZEŃ POSIADA SUBSTANCJĘ ODURZAJĄCĄ, ALKOHOL LUB DOPALACZE

 

4.     Nauczyciel tylko w obecności innej osoby dorosłej ma prawo żądać, aby uczeń przekazał jemu podejrzaną substancję, pokazał zawartość torby oraz kieszeni /we własnej odzieży/.                                                                                     Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia .

5.     Nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły rodziców ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa .

6.     Gdy uczeń odmawia pokazania zawartości teczki lub odzieży dyrektor szkoły wzywa Policję , która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezione środki  i zabiera je do ekspertyzy.

7.     Jeżeli uczeń dobrowolnie przekaże substancję nauczycielowi to należy ją zabezpieczyć i przekazać policji.

8.     Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje spisując możliwie dokładną notatkę z ustaleń .

 

PROCEDURA  POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU                                         GDY NAUCZYCIEL ZNAJDZIE NA TERENIE SZKOŁY

NIEZNANĄ SUBSTANCJĘ

 

1.     Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza miejsce znalezienia przed dostępem do niej osób niepowołanych.

2.     Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły .

3.     Dyrektor szkoły wzywa Policję .

4.     Po przyjeździe Policji dyrektor szkoły lub inna osoba upoważniona przez dyrektora wskazuje miejsce znalezienia substancji oraz informuje                    o szczegółach zdarzenia.

5.     Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych organów.

6.     Zdarzenie dokumentuje wychowawca lub inny nauczyciel spisując możliwie dokładną notatkę.

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA

STOSUJĄCEGO PRZEMOC FIZYCZNĄ LUB PSYCHICZNĄ

Zachowania agresywne to: bójki, stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia własnego i innych, wulgarne zachowanie, lekceważący i arogancki stosunek do uczniów i pracowników szkoły, nie respektowanie zarządzeń obowiązujących na terenie szkoły, wymuszanie, zastraszanie, podżeganie do bójek, wyzywanie, dewastowanie mienia szkolnego i cudzej własności.

W przypadku stwierdzenia, że uczeń stosuje przemoc /agresję/ psychiczną lub fizyczną w stosunku do innych osób pracownicy szkoły podejmują następujące działania :

1.     Zdecydowanie i stanowczo, nie wdając się w dyskusje, całkowite przerwanie negatywnych zachowań sprawcy wobec ofiary.

2.     Rozdzielenie stron.

3.     Ustalenie granic: nie dopuszczenie do przejawów agresji wobec siebie jako osoby interweniującej.

4.     Wezwanie wychowawcy lub pedagoga (ocena zagrożenia i podjęcie decyzji                o interwencji).

5.     Wychowawca lub osoba będąca świadkiem zdarzenia bezzwłocznie zawiadamia dyrekcję szkoły o zaistniałej sytuacji.

6.     W razie konieczności ofierze zapewnia się opiekę medyczną.

7.     Wychowawca lub dyrektor szkoły powiadamiają rodziców ofiary i agresora.

8.     Rodzice ofiary są informowani o możliwości powiadomienia przez nich Policji  o zdarzeniu .

9.     Ustala się jak najbliższy termin spotkania z ofiarą zajścia , agresorem                                                                                   rodzicami obojga/osoba odpowiedzialna – wychowawca /

10. Pedagog szkolny wspólnie z wychowawcą prowadzą rozmowę z rodzicami,              w czasie której ustalają zasady funkcjonowania dzieci , między którymi doszło do konfliktu, zasady współpracy między rodzicami i szkołą oraz uzyskują informację o możliwości pomocy psychologicznej.

11. Uczeń w obecności rodziców podpisuje kontrakt, w którym zobowiązuje się do zaprzestania używania przemocy.

12. Nadzór nad wypełnieniem kontraktu przez ucznia sprawuje wychowawca.

13. Rodzice uczniów przejawiających poważne problemy emocjonalne są informowani o możliwości uzyskania pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej oraz możliwości skierowania ucznia do odpowiedniej placówki specjalistycznej.

14. Po wyczerpaniu powyższych kroków, w przypadku notorycznie powtarzających się agresywnych zachowań ucznia lub ciężkiego uszkodzenia ciała, dyrektor szkoły podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji i dalszym postępowaniu.

15.           Zdarzenie dokumentuje wychowawca lub inny nauczyciel spisując możliwie dokładną notatkę.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI NARUSZENIA NIETYKALNOŚCIC OSOBISTEJ NAUCZYCIELA lub PRACOWNIKA SZKOŁY

(obelżywe wyzwiska, wulgaryzmy, groźby, opluwanie, rzucanie przedmiotami, agresja fizyczna, zabranie przedmiotu należącego do nauczyciela lub pracownika szkoły).


1. Powiadomienie wychowawcy, dyrekcji, rodziców.
2. W każdym przypadku natychmiastowe telefoniczne powiadomienie Policji, a w konsekwencji Sądu Rodzinnego.                                                                                                                                  3. Zdarzenie dokumentuje wychowawca lub inny nauczyciel spisując możliwie dokładną notatkę.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZACHOWANIA UCZNIA UNIEMOŻLIWIAJĄCEGO PROWADZENIE LEKCJI

(wulgarne zachowania w stosunku do rówieśników, nauczyciela, głośne rozmowy, spacery po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela).

1.   Upomnienie słowne.

2.   Próba uspokojenia sytuacji w klasie.

3.   Powiadomienie wychowawcy klasy (nagana wychowawcy).

4.   W każdym przypadku, powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów).

5.   W przypadku braku reakcji na interwencję nauczyciela i wychowawcy, powiadomienie dyrektora szkoły.

6.   Nauczyciel lub wychowawca dokumentuje każde zdarzenie sporządzając

możliwie dokładną notatkę.

7.   W przypadku notorycznego złego zachowania ucznia w czasie lekcji wezwanie rodziców do szkoły.

8.   Pedagog szkolny wspólnie z wychowawcą prowadzą rozmowę                             z rodzicami , w czasie której ustalają dalsze działania wobec dziecka , zasady współpracy między rodzicami i szkołą oraz możliwość uzyskania pomocy specjalistycznej.

 

9.   Uczeń w obecności rodziców podpisuje kontrakt , w którym zobowiązuje się do przestrzegania określonych w kontrakcie reguł zachowania.

 

10.     Nadzór nad wypełnieniem kontraktu sprawują rodzice , wychowawca                   i pedagog szkolny.

11.      Jeżeli szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych / rozmowa z rodzicami , ostrzeżenie ucznia, spotkania             z pedagogiem  itp./ , a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia Sąd Rodzinny lub Policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI AGRESYWNEGO ZACHOWANIA PRACOWNIKA SZKOŁY WOBEC UCZNIA

(wyzwiska, szarpanie, uderzenia, zniszczenie lub zabranie mienia ucznia -                         z wyjątkiem przedmiotów niedozwolonych).

1.     Na wniosek ucznia, pracownika szkoły lub rodzica, dyrekcja szkoły przeprowadza niezwłocznie postępowanie wyjaśniające ze stronami konfliktu.

2.     W przypadku potwierdzenia się zarzutów - podjęcie przez dyrektora szkoły postępowania dyscyplinarnego wobec pracownika - powiadomienie odpowiednich organów.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI POSIADANIA PRZEZ UCZNIA PRZEDMIOTÓW NIEDOZWOLONYCH

Niebezpieczne przedmioty, których posiadanie na terenie szkoły jest zabronione to: środki pirotechniczne, gazy,  noże, zapalniczki, kije, kastety, metalowe rury, tzw. „batony”itp.

 

1.  W przypadku stwierdzenia posiadania przez ucznia przedmiotów niebezpiecznych nauczyciel tylko w obecności innej osoby dorosłej ma prawo żądać, aby uczeń przekazał jemu niebezpieczne przedmioty, pokazał zawartość torby oraz kieszeni /we własnej odzieży/.                                                                                     Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia .

 

2.  Nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły  rodziców ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

 

3.  Jeżeli uczeń odmawia oddania przedmiotu zabronionego należy go poinformować, że ma taki obowiązek, w przypadku dalszej odmowy, uczeń ponosi konsekwencje za złamanie regulaminu szkolnego.

 

4.   W przypadku, gdy użycie zabronionego przedmiotu może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia uczniów i pracowników nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły.

5.   Dyrektor szkoły wzywa Policję , która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezione przedmioty  i zabiera je do ekspertyzy.

 

6.   Jeżeli uczeń dobrowolnie przekaże niebezpieczne przedmioty nauczycielowi należy je zabezpieczyć i przekazać rodzicom za pisemnym poświadczeniem.

 

 

7.  Zdarzenie dokumentuje nauczyciel spisując możliwie dokładną notatkę                   z ustaleń .

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA PODEJRZANEGO O WAGARY LUB NIE REALIZUJĄCEGO OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

 

W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia wagarów wychowawca podejmuje następujące kroki :

1.     Przeprowadza rozmowę z uczniem w celu ustalenia przyczyn nieobecności w szkole.

 

2.     Kontaktuje się z rodzicami w celu potwierdzenia informacji uzyskanych od ucznia lub powiadomienia o wagarach ucznia.

 

3.     W przypadku kolejnych powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności wychowawca kontaktuje się z pedagogiem szkolnym w celu ustalenia dalszego postępowania w kolejności :

-         rozmowa ucznia z pedagogiem szkolnym

-         pisemne lub telefoniczne wezwanie rodziców do szkoły

-         wysłanie pisemnego upomnienia-zawiadomienia do rodziców/prawnych opiekunów o absencji ucznia i nie realizowaniu przez niego obowiązku szkolnego .

-         spotkanie rodziców, pedagoga , wychowawcy  i ucznia w celu zawarcia kontraktu , ze szczególnym zwróceniem uwagi na konsekwencje złamania zawartej umowy

-         w przypadku złamania kontraktu skierowanie ucznia na rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą do Komisariatu Policji w Kotuniu lub               w razie zaburzeń psychicznych do odpowiedniej poradni specjalistycznej

-         jeżeli zachowanie ucznia nie ulegnie poprawie dyrektor szkoły wszczyna postępowanie administracyjne i administracyjną egzekucję realizacji obowiązku szkolnego oraz może skierować sprawę do Sądu Rodzinnego

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC OSOBY „OBCEJ" NA TERENIE SZKOŁY

Przez  „osobę obcą na terenie szkoły” rozumie się osobę, która:

v    nie jest rodzicem ucznia tej szkoły

v    nie jest pracownikiem szkoły

v    nie jest osobą wypełniającą aktualnie na terenie szkoły zadania i funkcje znane dyrekcji szkoły

v    nie jest osobą zaproszoną przez dyrekcję szkoły bądź też wychowawcę klasy lub też uprawnionego pracownika szkoły.

1.     Pracownik szkoły ustala powody obecności oraz zachowanie osoby postronnej w szkole poprzez obserwację , a także rozmowę z nią.

2.     W przypadku powstania wątpliwości lub ujawnienia niepokojących zachowań z jej strony niezwłocznie informuje dyrekcję szkoły i wspólnie            z nią podejmuje mediacje w celu nakłonienia tej osoby do jasnego określenia celu swojego pobytu lub też opuszczenia terenu placówki.

3.     W przypadkach drastycznych dyrektor  niezwłocznie powiadamia policję                i jednocześnie podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie dzieci               i pracowników przed skutkami tych zachowań.

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA DEWASTACJI MIENIA SPOŁECZNEGO

 

1.     Ustalenie okoliczności zdarzenia na podstawie rozmowy z osobą informującą o zaistniałym fakcie oraz oglądzie sytuacji w miejscu zaistnienia szkody.

 

2.     Interwencja świadka zdarzenia - powstrzymanie sprawców.

 

3.     Poinformowanie dyrektora szkoły o zaistniałym zdarzeniu.

 

4.     W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy/sprawców, rozmowa ze wszystkimi osobami mogącymi się znajdować w miejscu zdarzenia, podjęcie czynności mających na celu ustalenie sprawcy/sprawców.

 

5.     W przypadku nie budzącego wątpliwości ustalenia sprawcy szkody wezwanie do szkoły jego rodziców/opiekunów prawnych/.

 

6.     Oszacowanie szkody.

 

7.     Ustalenie w obecności dyrektora szkoły, wychowawcy, rodzica oraz sprawcy szkody zasady zadośćuczynienia bądź też pokrycia strat przez sprawcę i jego opiekunów prawnych .

 

8.     W przypadku nie ustalenia sprawców, braku współpracy ze strony rodziców lub dużej szkody dyrektor szkoły powiadamia  Policję.


PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC GRUPY UCZNIÓW ŁAMIĄCYCH REGULAMIN SZKOŁY

 

W przypadku stwierdzenia łamania Regulaminu Szkoły przez całą klasę lub grupę uczniów pracownicy szkoły podejmują następujące działania :

 

1.     Pracownik szkoły zgłasza wychowawcy lub dyrekcji zaistniałą sytuację.

 

2.     Wychowawca lub pedagog szkolny przeprowadza rozmowę                                 z uczestnikami zajścia.

 

3.     Wychowawca powiadamia o zdarzeniu rodziców uczniów.

 

4.     W szczególnych przypadkach zwołuje  się nadzwyczajne  zebranie rodziców, na którym dyrektor , wychowawca , pedagog szkolny                        i  rodzice ustalają zasady dalszego postępowania.

 

5.     W klasie ucznia bądź uczniów, którzy dopuścili się złamania obowiązujących w szkole zasad, są prowadzone dodatkowe zajęcia profilaktyczne /pogadanki/.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA PALENIA PAPIEROSÓW PRZEZ UCZNIA

1.   Zgłoszenie faktu wychowawcy oddziału.

2.   Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem powiadamia o fakcie rodziców/prawnych opiekunów ucznia oraz dyrekcję.

3.   Rozmowa dyscyplinująca i profilaktyczna - powiadomienie ucznia w obecności rodziców o konsekwencjach zdrowotnych i prawnych palenia.

4.   Uczeń przygotowuje gazetkę szkolną na temat szkodliwości palenia oraz może być zobowiązany do wykonania innej pracy społecznej na rzecz środowiska.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UJAWNIENIA FAŁSZERSTWA

Sytuacja fałszerstwa w szkole dotyczy:

·        dokonywanie wpisów do dzienników lekcyjnych (wpisywanie, poprawianie, usuwanie ocen, usprawiedliwianie nieobecności)

·        przedstawianie fałszywych zwolnień i usprawiedliwień od rodziców

·        podrabianie (przerabianie) zaświadczeń lekarskich

·        przedstawianie prac innych  uczniów jako własnych

·        inne przypadki (podrabianie zgody rodziców na udział w zawodach sportowych, wycieczce itp.)

·        fałszowanie legitymacji szkolnej.

1. Osoba, która ujawniła fałszerstwo powiadamia wychowawcę ucznia.

2. Wychowawca powiadamia rodziców ucznia o zdarzeniu i ustala termin spotkania.

3. Rozmowa wychowawcy z uczniem i jego rodzicami celem wyjaśnienia powodów fałszerstwa.

4. Podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu w obecności rodziców.

5. Powiadomienie dyrektora szkoły.

6. Zdarzenie dokumentuje wychowawca spisując możliwie dokładną notatkę.

7. W przypadku powtarzających się sytuacji fałszerstw, szkoła kieruje informację              i prośbę o interwencję  do Policji.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA ZACHOWAŃ AUTODESTRUKCYJNYCH

Autodestrukcja – agresja skierowana przeciwko sobie

Zachowania autodestrukcyjne: samookaleczenia, połykanie ciał obcych, przedawkowanie leków, substancji uzależniających, anoreksja, bulimia

Działania interwencyjne:

1.Ustalenie i potwierdzenie rodzaju zdarzenia.

2.Odizolowanie ucznia od reszty klasy i zapewnienie bezpieczeństwa.

3.Usunięcie wszystkiego, co może ułatwić realizacje zamiaru.

4.Zawiadomienie dyrektora szkoły.

 

5. Wezwanie pomocy (pogotowie, policja, straż, jeśli jest potrzebna).

6. Zadbanie o dyskrecję przebiegu interwencji w/w służb.

7.Zebranie wstępnej informacji o okolicznościach zdarzenia.

8.Dokonanie szybkiej oceny dalszych zagrożeń wg klucza

Ryzyko umiarkowane- uczeń mówi o samobójstwie, nie mówi, jak to zrobi, nie było wcześniejszych prób

Ryzyko podwyższone- wystąpiły czynniki przedwypadkowe, uczeń mówi, jak to zrobi, były wcześniejsze próby

Ryzyko ekstremalne- wystąpiły wskaźniki przedwypadkowe, uczeń dokonał samookaleczenia, podjął inne działania zagrażające życiu i zdrowiu.

9. Powiadomienie wychowawcy, pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły -                              -poinformowanie o wynikach oceny sytuacji (ryzyka).

10. Powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych.

11. Ustalenie strategii działań w zależności od oceny sytuacji

12. Ochrona ucznia oraz innych osób przed zbędnymi czynnikami traumatyzujacymi np. kontakt z mediami.

Działania naprawcze:

1.Dokonanie diagnozy ryzyka ponowienia zamachu uwzględniając, że odratowana osoba ma nadal poważne kłopoty z radzeniem sobie z problemami.

2.Bezwzględnie należy skonsultować dalszą strategię z PPP-P i lekarzem

3.Podjęcie próby zmobilizowania rodziny do udzielenia wsparcia, zapewnienia bezpieczeństwa, wzmocnienia wzajemnych więzi z poszkodowanym.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA PRÓBY SAMOBÓJCZEJ U UCZNIA

 

A.       Postępowanie w przypadku stwierdzenia występowania u ucznia czynników wskazujących na ryzyko zachowań samobójczych.

 

O wysokim ryzyku zachowań samobójczych świadczyć może wystąpienie przynajmniej jednego z poniższych czynników:

·        mówienie (lub wyrażanie w inny sposób) o poczuciu beznadziejności, bezradności, braku nadziei,

·        mówienie wprost lub pośrednio o samobójstwie, pisanie listów pożegnalnych lub testamentu,

·        pozbywanie się osobistych i cennych dla ucznia przedmiotów

·        unikanie kontaktów, również z bliskimi kolegami, izolacja, zamykanie się w sobie,

·        zaniechanie zajęć, które dotychczas sprawiały uczniowi przyjemność,

·        używanie wyrażeń, które mówią o jakimś krańcowym momencie w czasie, wiążą się z końcem, zaprzestaniem, odejściem itp.

·        przejawianie dużych zmian charakteru, nastroju, występowanie nietypowych zachowań,

·        zaprzestanie dbałości o wygląd i higienę osobistą lub zmiana innych nawyków zachowania,

·        kłopoty ze snem, bezsenność, brak apetytu,

·        podejmowanie w przeszłości prób samobójczych,

·        przejawianie innych zachowań ryzykownych: okaleczanie się, spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków itp.

·        doświadczenie w ostatnim czasie jakiejś traumy, sytuacji stresowej, np. straty ważnej relacji z kimś bliskim lub śmierci osoby bliskiej,

·        przejawianie zainteresowania tematyką śmierci, umierania, reinkarnacji, życia po śmierci itp.

·        fascynacja znanymi osobami (np. gwiazdami popkultury), które popełniły samobójstwo.

 

Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia powołany zostaje zespół interwencyjny w składzie: dyrektor szkoły, pedagog szkolny i wychowawca.

 

W stosunku do ucznia będącego w kryzysie członkowie zespołu kryzysowego podejmują odpowiednie działania interwencyjne:

 

1. Ustalają, które z przesłanek świadczących o skłonnościach autodestrukcyjnych występują u danego ucznia.

 

2. Przeprowadzają analizę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia w celu wstępnego ustalenia przyczyn zaistniałej sytuacji, kontaktują się z rodzicami w celu ustalenia przyczyn zmian w zachowaniu ucznia.

 

3. Informują rodziców o obserwacjach szkoły i zagrożeniu.

 

4. Zacieśniają współpracę z domem rodzinnym i ustalają zasady wzajemnych kontaktów.

 

5. Otaczają ucznia i rodziców opieką pedagoga szkolnego, psychologa lub                   w zależności od sytuacji również psychoterapeuty,

 

B.       Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń zamierza popełnić samobójstwo (informacja od samego ucznia, kolegów, rodziny, osób postronnych).

 

Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia powołany zostaje zespół kryzysowy               w składzie: dyrektor szkoły, pedagog szkolny i wychowawca.

 

Zespół od chwili powzięcia takiej informacji:

1.   Nie pozostawia ucznia znajdującego w kryzysie samego i próbuje przeprowadzić go w bezpieczne, ustronne miejsce.

 

2.   Podejmuje próbę oceny realności zagrożenia (wywiad z osobą przekazującą informację oraz z samym uczniem).

 

3.   Informuje o zaistniałej sytuacji i o zagrożeniu rodziców.

 

4.   Przekazuje dziecko pod opiekę rodziców lub jeżeli przyczyną zagrożenia jest sytuacja domowa ucznia (zwłaszcza związana                         z przemocą, alkoholem lub innymi patologiami) odpowiednim instytucjom (np. Policji).

 

5.   Uczeń zostaje otoczony opieką pedagoga szkolnego, psychologa lub                                     w zależności od sytuacji również psychoterapeuty.

 

C.       Postępowanie w przypadku uzyskania informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą.

 

Po uzyskaniu  informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą powołany zostaje zespół kryzysowy w składzie: dyrektor szkoły, pedagog szkolny                                  i wychowawca.

 

Zespół podejmuje następujące działania:

 

1. O próbie samobójczej dyrektor informuje Radę Pedagogiczną pod rygorem tajemnicy Rady Pedagogicznej w celu podjęcia wspólnych działań oraz obserwacji zachowania ucznia przez wszystkich nauczycieli.

 

2. Dokonuje diagnozy ryzyka utrzymywania się zagrożenia ponowienia próby samobójczej.

 

3. Planuje dalszą strategię postępowania w oparciu o zalecenia specjalisty.

4. Mobilizuje rodzinę, by udzieliła dziecku wsparcia i zapewniła bezpieczeństwo.

 

5. Otacza ucznia szczególną życzliwością, bez obiecywania zachowania tajemnicy o podjęciu próby samobójczej.

 

6. Obserwuje zachowania ucznia w szkole.

 

7. W miarę możliwości ustala powody, dla których uczeń próbował popełnić samobójstwo.

 

8. Informuje ucznia i rodziców o wszystkich dostępnych ośrodkach wsparcia /zasoby wewnętrzne i zewnętrzne w tym placówki, w których można uzyskać pomoc/.

 

Każdy nauczyciel w przypadku zaobserwowania lub powzięcia informacji                  o sytuacjach opisanych w punkcie A, B i C powinien niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły.

 

PROCEDURY KONTAKTU Z MEDIAMI W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

1.Nawiązanie współpracy z przedstawicielami mediów zanim osoby postronne przekażą modiom informacje.

2. Dyrektor szkoły wyznacza spośród personelu szkoły osobę odpowiedzialną za kontakt z dziennikarzami (tylko osoba wyznaczona przez dyrektora może udzielać informacji).

3. Dyrektor szkoły lub osoba do tego upoważniona wyznacza miejsca, z którego będą udzielane informacje podczas kryzysu.

4. Osoba upoważniona do kontaktów z mediami przekazuje jedynie pewne                          i sprawdzone informacje (unika domysłów).

 

5. Pracownicy szkoły dbają o to, aby dziennikarze otrzymywali informacje, tylko od wyznaczonej osoby i nie werbowali rozmówców spośród uczniów, pracowników szkoły i rodziców.

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEWŁAŚCIWEGO WYKORZYSTANIA PRZEZ UCZNIA TELEFONU KOMÓRKOWEGO LUB INNYCH URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH OBRAZ LUB DŹWIĘK

Jeśli uczeń nagrywa, robi zdjęcia nauczyciela oraz innych uczniów bez ich zgody narusza ich dobra osobiste takie, jak np. wizerunek.

Zgodnie z art. 24 § 2 Kodeksu Cywilnego osoba, która poniosła szkodę w związku z naruszeniem jej dóbr osobistych, może domagać się odszkodowania.

 

W przypadku wykorzystania przez ucznia telefonu komórkowego lub innego urządzenia w celu rejestrowania obrazu lub dźwięku pracownik powinien podjąć następujące kroki:

1.   Uczeń na prośbę nauczyciela ma obowiązek wyłączyć telefon komórkowy lub inne urządzenie rejestrujące i oddać w depozyt.

 

2.    Nauczyciel lub inny pracownik informuje o zaistniałej sytuacji wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego lub dyrektora.

 

4.     Wychowawca telefonicznie lub w inny sposób powiadamia rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji i ustala termin w jakim rodzice za pokwitowaniem odbiorą z depozytu urządzenie rejestrujące.

 

5.     Uczeń w obecności rodziców i wychowawcy /pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły/ ma obowiązek skasować zarejestrowany obraz lub dźwięk.

 

 

6.     Zdarzenie dokumentuje wychowawca lub inny nauczyciel spisując możliwie dokładną notatkę.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UJAWNIENIA CYBERPRZEMOCY

cyberprzemoc - przemoc z użyciem internetu lub telefonu komórkowego

 

1. Nauczyciel, któremu zgłoszony został przypadek cyberprzemocy powiadamia            o zdarzeniu wychowawcę ucznia, pedagoga i dyrektora szkoły.

 

2. Wychowawca, pedagog przeprowadza rozmowę z ofiarą cyberprzemocy udzielając jej wsparcia i porady.

 

3. Wychowawca i pedagog ustala okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków.

 

4. Wychowawca/pedagog przy udziale nauczyciela informatyki zabezpiecza dowody-  należy zanotować datę i czas otrzymania materiału, treść wiadomości oraz /jeśli to możliwe/ dane nadawcy: nazwę użytkownika, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, itp. lub adres strony www, na której pojawiły się szkodliwe treści czy profil oraz w miarę możliwości ustala tożsamość sprawcy cyberprzemocy.

 

5. Wychowawca/pedagog powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia
o zdarzeniu, działaniach szkoły, udziela im porady /możliwość zgłoszenia przestępstwa oraz pomocy psychologicznej/.

 

6. W przypadku, gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły przeprowadzana jest rozmowa z uczniem-sprawcą przemocy.

 

7. Wychowawca lub  pedagog szkolny wzywa telefonicznie lub pisemnie rodziców ucznia-sprawcy do szkoły.

 

8. Rodzice sprawcy zostają poinformowani o przebiegu zdarzenia, a także z decyzją w sprawie dalszego postępowania i podjętych przez szkołę środkach dyscyplinarnych wobec ich dziecka.

 

9. Uczeń w obecności rodziców podpisuje kontrakt , w którym zobowiązuje się do przestrzegania określonych w kontrakcie reguł zachowania - sprawca obligatoryjnie zobowiązanie do usunięcia z sieci obraźliwych treści                                  i zadośćuczynienia za wyrządzone szkody.

10.            Nadzór nad wypełnieniem kontraktu sprawują rodzice, wychowawca                   i pedagog szkolny.

 

11.            Wychowawca/pedagog monitoruje sytuację ucznia (ofiary) sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane działania przemocowe bądź odwetowe
ze strony sprawcy.

 

12.            Zdarzenie dokumentuje wychowawca spisując możliwie dokładną notatkę                   z ustaleń

13.            W przypadku gdy nie można ujawnić sprawcy cyberprzemocy dyrektor szkoły za zgodą osób poszkodowanych zgłasza sprawę do Policji.PROCEDURY POWIADAMIANIA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) O TRUDNYCH SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH

1.   Wychowawca oddziału powiadamia telefonicznie, osobiście lub pisemnie rodziców lub prawnych opiekunów o trudnych sytuacjach wychowawczych, korzystając z danych osobowych zapisanych w dzienniku lekcyjnym.

2.   Wychowawca sporządza notatkę służbową z powiadomienia rodziców                     w dzienniku lekcyjnym oddziału w rubryce "Kontakty wychowawcy                                 z rodzicami".

3.   W przypadku nieobecności wychowawcy lub szczególnie trudnych sytuacjach wychowawczych należy zachować obowiązującą w szkole drogę służbową (wychowawca, pedagog, dyrekcja).

4.   Rodzice/opiekunowie dziecka są zobowiązani do poinformowania wychowawcy o wyjeździe dłuższym niż jedna doba. Wychowawca zobowiązany jest spisać                z rodzicami oświadczenie o zmianie miejsca ich pobytu wraz z telefonem i adresem kontaktowym oraz telefonem kontaktowym osoby pod, której opieką dziecko pozostaje.

5.   W przypadku braku informacji od rodziców o zmianie miejsca ich pobytu, opieka nad dzieckiem w szczególnie trudnych sytuacjach wychowawczych zostanie przekazana odpowiednim instytucjom.

6.   O obowiązujących procedurach w sytuacjach zagrożenia szkoła informuje rodziców na spotkaniach z rodzicami.

7.   Rodzice dokumentują fakt zapoznania się z procedurami poprzez złożenie podpisów w dokumentacji szkoły.

8.   Powyższe procedury są dostępne w pokoju nauczycielskim, w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

 

W każdej z powyższych sytuacji  dyrektor szkoły i Rada Pedagogiczna mają prawo do zastosowania  określonych w Statucie Szkoły konsekwencji dyscyplinarnych, łącznie z możliwością przeniesienia ucznia do innej szkoły.

 

 

Procedury zostały opracowane na podstawie wytycznych Komendy Głównej Policji w Warszawie.

Przygotowała i opracowała: Ewa Wadas-Jastrzębska

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 7.10.2010 r.